Учебная работа № 76059. «Курсовая Исторические этапы развития экономической науки

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Контрольные рефераты

Учебная работа № 76059. «Курсовая Исторические этапы развития экономической науки

Количество страниц учебной работы: 26
Содержание:
Содержание

Введение 3
1. Сущность экономической теории и ее роль в системе экономических наук 4
2. Основные школы и этапы развития экономической науки 9
3. Назначение экономической теории 12
4. Методы экономической теории 16
Заключение 24
Список использованной литературы 26

Список использованной литературы
1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт – Издат, 2007. – 399 с.
2. Добрынин А. И., Тарасевич Л. С. Экономическая теория: Учебник для Вузов. 3-е изд., 2006. – 689 с.
3. Иохин В.Я. Экономическая теория: Учебник / В.Я. Иохин. – М.: Экономистъ, 2005. – 861 с.
4. Камаев В.Д. Экономическая теория: Учебник – 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2006. – 640 с.
5. Курс экономической теории: Учеб. для экон. вузов / Под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселевой; Моск. гос. ин-т междунар. отношений ( ун-т ) МИД РФ.-4-е изд., доп. и перераб. — Киров: «АСА», 2007. — 743 с.
6. Курс экономики: Учеб. для экон. вузов / Под ред. Б.А.Райзберга.-2-е изд., доп. — М.: Изд. дом «ИНФРА-М», 2007.-715 с.
7. Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с 14-го англ.изд. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 972 с.
8. Сажина М.А., Чибриков Г.Г. Экономическая теория: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2005. – 672 с.
9. Чепурин М.Н. Курс экономической теории. – Киров: Издательство «АСА», 2006. – 623 с.
10. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика М.: «Дело» 2006. – 233 с.
11. Экономическая теория. / Под. Ред. Базылева Н.И., Гурко С.П. Минск, БГЭУ, 2005. – 547 с.
12. Экономика: Учебник / Под ред. доц. А.С. Булатова. — М.: Издательство БЕК, 2005. — 632 с.
13. Экономика: Учебник для вузов / Под ред. А.И. Архипова, А.Н. Нестеренко. – М.: Проспект, 2005. – 457 с.

Стоимость данной учебной работы: 1560 руб.Учебная работа № 76059. "Курсовая Исторические этапы развития экономической науки
Форма заказа готовой работы

  Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

  Укажите № работы и вариант

  Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
  Я ознакомился с Пользовательским
  соглашением
  и даю согласие на обработку своих персональных данных.

  Выдержка из похожей работы

        
  Íåëüçÿ áûëî
  ïîçíàòü
  ïî-íîâîìó
  ñêëàäûâàþùóþñÿ
  ãåîãðàôèþ
  ñòðàíû, íå
  ïîñòðîèâ
  ñåòêó åå
  ýêîíîìè÷åñêîãî
  ðàéîíèðîâàíèÿ,
  à ïîñòðîèòü
  òàêóþ ñåòêó
  ìîæíî áûëî,
  òîëüêî
  óëîâèâ òå
  ðàéîííûå
  ðàçëè÷èÿ, êîòîðûå
  ôîðìèðîâàëèñü
  â
  îáúåêòèâíîé
  äåéñòâèòåëüíîñòè.
  Ñëåäîâàòåëüíî,
  íå ïîòîìó âîçíèêëà
  èäåÿ
  ýêîíîìè÷åñêîãî
  ðàéîíèðîâàíèÿ
  Ðîññèè , ÷òî
  ðàçíîîáðàçíà
  åå òåððèòîðèÿ.
  Ýòà èäåÿ
  âîçíèêëà íà
  îïðåäåëåííîì
  ýòàïå
  èñòîðè÷åñêîãî
  ðàçâèòèÿ
  ñòðàíû, êîãäà
  ôîðìèðîâàíèå
  õîçÿéñòâåííûõ
  ñâÿçåé ìåæäó
  ðàéîíàìè
  ñîçäàëî äëÿ
  ýòîãî
  íåîáõîäèìûå
  ýêîíîìè÷åñêèå
  îñíîâàíèÿ.
  ×åì äàëüøå è
  ãëóáæå øåë
  ïðîöåññ
  ãåîãðàôè÷åñêîé
  äèôôåðåíöèàöèè
  ñòðàíû è
  âìåñòå ñ òåì
  ÷åì áîëüøå
  íàêàïëèâàëîñü
  â íàóêå
  ýêîíîìèêî-ãåîãðàôè÷åñêèõ
  íàáëþäåíèé,
  îòðàæàâøèõ åãî,
  òåì ÿñíåå
  îñîçíàâàëàñü
  íåîáõîäèìîñòü
  ýêîíîìè÷åñêîãî
  ðàéîíèðîâàíèÿ
  ñòðàíû è
  ïðèíöèïèàëüíî
  íîâîãî
  ïîäõîäà ê åå
  èçó÷åíèþ, ïî
  ñðàâíåíèþ ñ
  òåì, êîòîðûé
  áûë âîçìîæåí
  â ðàìêàõ
  òðàäèöèîííîé
  êàìåðàëüíîé
  ñòàòèñòèêè
  (ïîëó÷èâøàÿ
  ðàñïðîñòðàíåíèå
  â XVIII â,â Ðîññèè
  è çà ðóáåæîì
  êàìåðàëüíàÿ
  ñòàòèñòèêà
  âîçíèêëà â
  Ãåðìàíèè â XV
  â,Ñëîâî
  “ñòàòèñòèêà”
  (îò ëàò,“status” —
  ñîñòîÿíèå,
  èò,“stato” — ãîñóäàðñòâî)
  ïåðâîíà÷àëüíî
  îçíà÷àëî “òî,
  ÷òî
  îòíîñèòñÿ ê
  ãîñóäàðñòâó”,
  ò.å,ãîñóäàðñòâîâåäåíèå).

        
  Êàìåðàëüíàÿ
  ñòàòèñòèêà
  ñòàâèëà
  çàäà÷åé
  ñîáèðàòü è
  ñèñòåìàòèçèðîâàòü
  âñå èìåþùèåñÿ
  ñïðàâî÷íûå
  ñâåäåíèÿ î
  ãîñóäàðñòâå
  (åãî
  ãðàíèöàõ,
  òåððèòîðèè,
  õîçÿéñòâå,
  ïðàâèòåëüñòâåííûõ
  ó÷ðåæäåíèÿõ,
  âîéñêå, ôèíàíñàõ
  è ò.ï.).
  Ôàêòè÷åñêè
  îíà
  ïðåäñòàâëÿëà
  ñîáîé, ïî
  ñëîâàì
  Ìàðêñà,
  “ìåøàíèíó
  èç ðàçíîîáðàçíåéøèõ
  ñâåäåíèé”.

    
  Âèäíåéøèé
  ïðåäñòàâèòåëü
  êàìåðàëüíîé
  ñòàòèñòèêè
  â Ðîññèè Å.Ô.
  Çÿáëîâñêèé
  ñ÷èòàë, ÷òî
  “ñòàòèñòèêà
  åñòü
  îñíîâàòåëüíîå
  ïîçíàíèå
  äåéñòâèòåëüíûõ
  äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé
  êàêîãî íè
  åñòü
  ãîñóäàðñòâà” 
  (Çÿáëîâñêèé
  Å.Ô.
  Ñòàñòèñòè÷åñêîå
  îïèñàíèå
  Ðîñèèéñêîé
  èìïåðèè,- Ñïá.,
  1808,- Ò.1,- Ñ.9),“Ìîÿ çàäà÷à,
  — ïèñàë îí, — íå
  óïóñòèòü èç
  âèäó ïðåäìåòà,
  äëÿ êîòîðîãî
  åñòü
  èçâåñòèÿ, è
  îïèñàòü îíûé
  â ñâîåì
  ìåñòå”.
  Ñîäåðæàùèåñÿ
  â òîëñòûõ
  ôîëèàíòàõ
  ðàçíîõàðàêòåðíûå,
  íåðåäêî ñëó÷àéíûå
  è ïëîõî
  îáðàáîòàííûå
  ñïðàâî÷íûå
  ñâåäåíèÿ,
  ðàñïðåäåëåííûå
  ïî ðóáðèêàì
  è ïàðàãðàôàì,
  íî ëèøåííûå
  êàêîãî-ëèáî
  àíàëèçà è
  îáîáùåíèé,
  íå
  ðàñêðûâàëè
  ýêîíîìè÷åñêîãî
  ñìûñëà
  ÿâëåíèé,
  êîòîðûå
  äîëæíû áûëè
  îòðàçèòü.

         
  Íîâûå èäåè â
  íàóêå áûëè
  ñâÿçàíû ñ
  òðåáîâàíèÿìè
  “ ðàçóìíî
  ìûñëÿùåé
  ñòàòèñòèêè”,
  “ñóäà íàä
  äåéñòâèòåëüíîñòüþ”
  â íåé, ñ
  îñîçíàíèåì,
  íàïðèìåð â
  ðàáîòàõ Ê.È.
  Àðñåíüåâà,
  îãðîìíîñòè
  ïðèðîäíûõ áîãàòñòâ
  Ðîññèè (“âñå
  òî, ÷òî
  ïðèðîäà
  ïðîèçâîäèò
  âî âñåõ
  ïî÷òè
  êëèìàòàõ,
  Ðîññèÿ
  èìååò èëè ïî
  êðàéíåé ìåðå
  èìåòü ìîæåò”),
  ïðèçûâîì ê
  ñîçäàíèþ
  ñîöèàëüíûõ
  óñëîâèé,
  êîòîðûå îòêðûëè
  áû
  âîçìîæíîñòü
  ðåàëèçàöèè
  ýòèõ áîãàòñòâ
  (“êðåïîñòíîñòü
  çåìëåäåëüöåâ
  åñòü âåëèêîå
  ïðåïÿòñòâèå
  äëÿ
  óëó÷øåíèÿ
  ñîñòîÿíèÿ
  çåìëåäåëèÿ”),
  ñ
  ìóæåñòâåííûì
  â óñëîâèÿõ
  êðåïîñòíè÷åñêîé
  Ðîññèè
  âðåìåí
  àðàê÷ååâùèíû
  çàÿâëåíèåì, ÷òî
  äâîðÿíñòâî è
  äóõîâåíñòâî
  ÿâëÿþòñÿ “òðóòíÿìè”,
  íåïðîèçâîäÿùèì
  êëàññîì”,
  êîòîðûé â
  ïîëèòèêî-ýêîíîìè÷åñêîì
  îòíîøåíèè
  “åñòü
  òÿãîñòíîå
  áðåìÿ äëÿ
  ãîñóäàðñòâà”(Àðñåíüåâ
  Ê.È.
  Íà÷åðòàíèå
  ñòàòèñòèêè
  Ðîññèéñêîãî
  ãîñóäàðñòâà.
  — Ñïá., 1818,- Ò.1),

     
  Íàðÿäó ñî
  ñìåëûìè
  ïîëèòè÷åñêèìè
  âûñêàçûâàíèÿìè,
  ÿðêèìè
  èäåÿìè
  ïîëèòèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî
  õàðàêòåðà, ñ
  ïîïûòêàìè
  ñîçäàòüñòàòèñòè÷åñêèå
  ïðîèçâåäåíèÿ,
  ñòàâÿùèå
  öåëüþ
  íàðèñîâàòü
  øèðîêóþ
  öåëîñòíóþ êàðòèíó
  ñòðàíû, åå
  ïðèðîäû,
  õîçÿéñòâà, åå
  ãîñóäàðñòâåííûõ
  èíñòèòóòîâ
  ïîä îïðåäåëåííûì
  êðèòè÷åñêèì
  óãëîì
  çðåíèÿ, óìàìè
  íàèáîëåå
  çîðêèõ,
  âäóì÷èâûõ
  èññëåäîâàòåëåé
  îâëàäåâàåò
  ìûñëü î
  ñóùåñòâîâàíèè
  ãëóáîêèõ
  ðàéîííûõ
  ðàçëè÷èé îò
  ìåñòà ê ìåñòó
  è
  íåîáõîäèìîñòè
  íàó÷íîãî
  ðàéîíèðîâàíèÿ
  Ðîññèè.

         
  Â 1791 ã,À.Í.
  Ðàäèùåâ,
  ðàçìûøëÿÿ
  íàä êàðòîé
  Ðîññèè,
  ïèñàë: “Êàê
  ìîæíî
  îäèíàêîâî
  ãîâîðèòü î
  çåìëå,
  êîòîðîé
  ôèçè÷åñêîå
  ïîëîæåíèå
  ïðåäñòàâëÿåò
  òîëèêî
  ðàçíîîáðàçíîñòåé,
  êîòîðîé è
  íûíåøíåå
  ïîëîæåíèå
  òîëèêî æå ïî
  ìåñòàì
  ìåæäó ñîáîé
  ðàçëè÷èñòâóåò,
  êîëèêî ðàçëè÷íû
  áûëè
  ïåðåìåíû,
  íûíåøíåå
  ñîñòîÿíèå
  åå îñíîâàâøèå…
  Õîðîøî
  çíàòü
  ïîëèòè÷åñêîå
  ðàçäåëåíèå
  ãîñóäàðñòâà,
  íî åñëè áû
  âåñüìà óäîáíî
  â âåëèêîé
  Ðîññèè
  ñäåëàòü
  íîâîå ãåîãðàôè÷åñêîå
  ðàçäåëåíèå…
  òîãäà èç
  äâóõ ãóáåðíèé
  âûøëà áû
  èíîãäà îäíà,
  à èç îäíîé
  ïÿòü èëè
  øåñòü”(Ðàäèùåâ
  À.Í,Èçáð.
  ôèëîñîôñêèå
  ïðîèçâåäåíèÿ.
  — Ì., 1949,- Ñ.496-497).

        
  Ïåðâûé îïûò
  ýêîíîìè÷åñêîãî
  ðàéîíèðîâàíèÿ
  Ðîññèè,
  îñóùåñòâëåííûé
  Ê.È»

  Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика